ประกาศ!!
ทางบริษัทฯขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทฯไม่มีนโยบายในการรับชำระค่าขนส่งหรือค่าบริการใดๆในนามบุคคล และไม่มีการแจ้งยอดค่าบริการ หรือ ตกลงค่าใช้จ่ายผ่านทางแอปพลิเคชั่นไลน์ การแจ้งค่าใช้จ่าย ทางบริษัทจะทำการส่งจากอีเมล์ ออฟฟิศเชียลของบริษัทเท่านั้น การชำระหรือการโอนเงิน ต้องนำชำระเข้าชื่อบัญชีบริษัทเท่านั้น หากเกิดความเสียหายใดๆ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
 • Our company accesses a large and reliable network of agencies all over the world,which allows us to work and operate any kind of shipment from/to all destination. All our agents/partners are leading companies in the Freight Forwarding sector in their countries. This enables us to offer the best and most professional job in the countries listed Europe: Italy, German, Turkey, UK, Spain, etc. Asia: Hong Kong, China, Singapore, Indonesia, Vietnam, Japan, etc.

  Ethics and Duties within the Organization
  • Focus on carrying out one’s duties to deliver quality and be responsible to the fullest ability in one’s work performance
   in order to satisfy and provide convenience and promptness to customers.
  • Focus on continuous progress of oneself for the stable progress and development of the organization.
  • Focus on the regulations and culture in the organization to promote unity, amicability, prevent exploitation and take care of each other.
  • Focus on taking responsibility by being translucent, sincere and truthful; having happiness and enjoy performing one’s assigned duties
   for the highest potential in the work performance.
  • Focus on protecting secrets by not disclosing information regarding the customers and the company to any third party.

Copyright © IC INTERFREIGHT 2014